دوشنبه, 22 شهریور 1389 ساعت 23:44

wifi چيست؟

مي باشد و در حقيقت يك شبكه بي سيم است كه مانند امواج راديو